loading...

İŞ BUGÜN Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İş Bugün Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle İŞ BUGÜN olarak anılacaktır), kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermekteyiz.
İŞ BUGÜN, kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. İŞ BUGÜN, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti için işlediği verileri bu amaçlar dışında kullanmayacaktır.
Platformumuza üye olup buna bağlı olarak form doldurmanız, profil oluşturmanız ile birlikte mobil uygulama, web sitesi ve benzeri sahibi olduğumuz platform kapsamındaki her türlü internet aracı ile genel kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin sadece hizmetlerimiz ile sınırlı olarak işlenmesini peşinen kabul etmektesiniz.
İŞ BUGÜN, önceden izin almaksızın işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır.1. Temel İlkeler
Verilerinizi işlerken şu ilkeleri gözetmekteyiz:
Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işlemek ve korumak önceliğimizdir.
İşlemeyi sizinle sözleşme ilişkisi sınırlarında meşru amaçlarla gerçekleştiririz.
İşlemeyi amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde yaparız.
Verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan ve mevzuatlarla zorunlu tutulduğumuz süre kadar muhafaza ederiz.

2. İşleme Amacımız
Kişisel verileriniz, İŞ BUGÜN (bundan böyle “Biz”, “Bizim” olarak anılacaktır) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesini temin için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (Kanun) 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.
(a) Sözleşmemiz gereği tarafınıza hizmet verilebilmesi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;
(b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;
(c) Kişisel verileriniz sizin tarafınızdan alenileştirildiği hallerde;
(d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de verileriniz söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

3. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, hizmet faaliyetlerimizin yürütülmesi için Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca işveren üyelerimiz, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.
Verilerinizin işlenmesindeki örnek amaçlar şunlardır:
(1) İş ve işçi bulma faaliyetine aracılık yapmak.
(2) Mevzuat gereği verebildiğimiz hizmetlerle ile ilgili pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetlerinde kullanmak.
(3) Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz istihdam amacıyla işveren üyelerimizle paylaşmak.
(4) Mevzuat gereği Türkiye İş Kurumu’na istatistiki amaçlarla ve mahkemelere, resmi kurumlara kanuni yükümlülükler nedeni ile paylaşılmak.
(5) 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek;
(6) İlettiğiniz şikayetleri değerlendirmek ve ileride kullanmak üzere meşru amaçlarla kullanmak,
(7) Yaptığınız puanlamaları muhafaza etmek,
(8) Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları cihaz modeli gibi istatistiklerini çıkarmak;
(9) Şirketin tamamının ya da bir kısmının, işletmesinin ya da Şirket’in herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

4. Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, tarafımızdan yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere fiziksel ve dijital olarak çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Süre
Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz üyeliğinizi sonlandırmadığınız sürece sistemimiz muhafaza edilir. Sonlandırmanız sonrasında ise sizi tanımlamayacak şekilde anonim olarak tutulabilir.

6. Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahibi olarak bize iletişim sayfamızdaki bilgiler üzerinden kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iletmeniz halinde, talebiniz tarafımızdan değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.